اقتصاد

د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ څومره ګټه کړې؟

په سویس کې د افغانستان د شاوخوا ۳،۵ میلیارده ډالرو کنګل شویو پیسو د مدیریت له پاره د وجهي صندوق مدیره هیئت خپله دوهمه جلسه کړې او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر څرنګوالي او انتقال یې بحثونه کړي دي.