د امواج پرس انتخاب

داعش مصنوعی ذکاوت

د مصنوعي ذکاوت اپلیکیشنونه د داعش ترهګرۍ ډلی لپاره د دهشت د ودی نوی ډنډوره ده. دغه ډله همدا اوس خپل هغه ګڼ شمیر پلویان چی ځانونه به یی مناصرین او مبلیغین بلل د مصنوعی ذکاوت په روباتونو بدلوی.