فلمي ستوری

سلمان خان

د سلمان خان لومړنی ژوند د هغه په فلمي صنعت کې د قوي بنسټ ایښودلو کې مهم رول ولوباوه